نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي

line-height:normal"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نوع فایل: word mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theنياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي|36047439|qsp|نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي ,نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي ,دانلود نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي ,نياز,سنجي,كاركنان,اطلاعات,استان,خراسان,رضوي,نياز,سنجي,كاركنان,اطلاعات,استان,خراسان,رضوي
در این پست قصد معرفی فایل نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي را داریم با ما همراه باشید.نوع فایل: wordقابل ویرایش 45 صفحه

بيان مسأله:امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي
و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه
هايي را طرح كرده و براي دستيابيبه اهداف خاص خود به اجرا درآوردهاند. در اغلب كشورها آموزشهاي ارائه شده براي همگان و آموزشهاي تخصصي
و كاربردي براي كارورزان و كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي به عنوان صنعت رشد قلمداد
مي
شود و سالانه بخش
زيادي از درآمدهاي آنان صرف توسعه و بهسازي فعاليت هايشان مي گردد و همگام با رشد جمعيت
و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اين سرمايه
گذاريها را افزايش ميدهند و اين همه بر اين باور استواراست كه سرمايهگذاري در بخش آموزش و تربيت نيروي انساني همانند سرمايه گذاري در ديگر
عوامل رشد و توسعه داراي بازده اقتصادي است و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه
به عنوان آحاد جامعه،بهره
وري و بهرهگيري بهينه از ساير سرمايه گذاريهايمادي و فرهنگي را افزايش ميدهد. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان سعي دارند به توسعه كمي و كيفي
برنامه
هاي آموزشي و تربيتي
ـ فرهنگي خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه
اي دانشهاي عمومي و تخصصي كه براي بهزيستن ضروري مي باشد، برخوردار سازند.اساساً هر سازمان بر حسب يك نياز عمومي
و اجتماعي به وجود مي
آيد. آنچه كه مسلم است اين است كه يك سازمان براي اين بوجود ميآيد كه كالايي را توليد و يا خدمتي را به جامعه عرضه كند. بدين جهت هر
چه نياز اجتماعي گسترده تر و حياتي تر باشد امكان افزايش وتوسعه آن سازمان بيشتر است
و اين در حالي است كه سازمانها براي اينكه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها
و گروه
هاي مختلف موجود
در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت ديگر سازمانها نمي توانند مستقل از محيط باشند
بلكه بايد پيوسته با آن تغيير كنند و با آن تطبيق نمايند و تغيير خود را بهبود بخشند.
در این زمان است كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح مي
شود. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند
و در جهت حل مشكلاتي باشد كه در جريان كار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی است که
اثر بخشی این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با توجه به
ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجراي
آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان
ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا
و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده است.مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب
حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري،
دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه
و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك
و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده است.آموزش هاي تخصصي تكميلي با استناد به ماده
38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تكميل آموخته هاي گذشته و
روز آمد نمودن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي
گرديده است و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد
نياز به آنها اضافه مي گردد.در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با توجه به
ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجراي
آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان
ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا
و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده است.مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب
حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري،
دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه
و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك
و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده است.آموزش هاي تخصصي تكميلي با استناد به ماده
38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تكميل آموخته هاي گذشته و
روز آمو نمودن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي
گرديده است و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد
نياز به آنها اضافه مي گردد. (معاونت آموزش ناجا ، 1383)مساله اي كه اين پژوهش قصد بررسي آن را
دارد اين است كه آیا این برنامه‌هاي آموزشي در راستای نیازهای شغلی كاركنان بوده است؟
و آیا کارکنان ناجا نیازهای اموزشی دیگری نيز دارند که باید براورده شود‌؟

فهرست مطالب:بیان مسألهاهمیت و ضرورت مسالهاهداف تحقیقاهداف جزئی طرح عبارتند از:سوالاتتحقیقفرضیه های تحقیقتعریف مفاهیمدوره های عرضیکارکنان اطلاعاتنیازنیاز سنجیمباحث نظریچارچوب تئوریکآموزش های ضمن خدمتتاریخچه آموزش های ضمن خدمتمراحل آموزشسطوح نیازسنجیبررسی پژوهشهای انجام شدهوزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش،
پژوهشکده تعلیم و تربیتب- اولویتهای نیازهای مدیران دوره راهنمایی
عبارت است از:پایان نامه(کارشناسی ارشد)- دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم اداری و اقتصادینیاز سنجی آموزشی مراقبین بهداشت در مدارس
اصفهاننیاز سنجی آموزشی کارکنان وزارت جهاد سازندگی
سیستان و بلوچستاننیاز سنجی آموزش مدیران سازمان جنگلها و
مراتع کشورنیاز سنجی، جایگزینی، توانبخشی و آموزش
دانش آموزان استثنایی، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده کودکان استثناییپرویز مشایخی، نیازسنجی آموزشی مدیران وزارت
آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندرانب- اولویتهای نیازهای مدیران دوره راهنمایی
عبارت است از رهبری و مدیریت آموزشیشناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تعاونیهای
دامداران در استان مازندران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستاییتشخیص نیاز و رسیدن به الگوی ارزیابی مناسبروش تحقیقابزار گردآوری داده‌هاروائی و پایانی ابزار تحقیقجامعه آماری‌، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیریشیوه‌های تحلیل اطلاعات
مطالب دیگر:
🔗تحقیق در مورد گناه 🔗تحقیق در مورد گويش ها و لهجه ها در فارس 10ص 🔗تحقیق در مورد گياهان چگونه به تغيير اقليم واكنش نشان خواهند داد 15 ص 🔗تحقیق در مورد كارآفريني سنگ 🔗تحقیق در مورد ‌دپارتمان ميوه كاري علمي 7 ص 🔗تحقیق در مورد كاربرد نانو در صنايع دريايي 14 ص 🔗تحقیق در مورد كارآفريني 🔗تحقیق در مورد كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشي 🔗تحقیق در مورد كاهش منو اكسيد كربن 13 ص 🔗تحقیق در مورد كرمهاى كامپيوترى 8 ص 🔗تحقیق در مورد كردستان 🔗تحقیق در مورد كره و انواع روغنها 🔗تحقیق در مورد كشور هلند 🔗تحقیق در مورد كشاورزي 10 ص 🔗تحقیق در مورد كلزا 17 ص 🔗تحقیق در مورد كمپرسور چيست 🔗تحقیق در مورد كهكشان راه شيري 🔗تحقیق در مورد كندو 15 ص 🔗تحقیق در مورد كوثر 🔗تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود 🔗تحقیق در مورد كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون 🔗تحقیق در مورد لایه ی ا وزون چیست 12ص 🔗تحقیق در مورد لباس درقرآن 🔗تحقیق در مورد برج هاي خنك كننده پتروشيمي فجر 🔗تحقیق در مورد کار متر کشی با ژالون